Thứ Bảy,16/01/2021    |

Hoạt động Cơ sở

ĐVTN Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) năm 2020 10/11/2020

Tại buổi sinh hoạt, công chức, người lao động được xem lại Video Lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); tuyên truyền mục  đích, ý nghĩa Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); triển khai một số nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai một số văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Văn bản 306/UBND-NCTCD ngày 02/10/2020 về việc chấn chỉnh sao, chụp, phổ biến văn bản, tài liệu bí mật nhà nước; văn bản số 2773/VPCP-NC ngày 09/10/2020 về việc nội dung liên quan đến Việt Nam trong báo cáo năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới; văn bản số 2794/VPCP-TKBT ngày 12/10/2020 về việc thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 10/2020;Thông báo số 367/TB-VPCP  ngày 21/10/2020 Thông báo kết luật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19;…

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt nguồn từ sáng kiến của địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các tỉnh: Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) đã hướng dẫn việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL hiện có. 

Năm 2020 là năm thứ 7 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội, là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đóng góp thiết thực vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;..

                                                                                      CĐCS Sở Tư pháp

Các tin khác:


Tìm kiếm