Chủ Nhật,26/05/2024    |

Danh sách Email Cơ sở đoàn

Đóng

STT

Tên cơ sở Đoàn

Địa chỉ Email Long An

1

ĐCS Sở Xây dựng

dcs.sxd@longan.gov.vn

2

ĐCS Sở Tài nguyên môi trường

dcs.stnmt@longan.gov.vn

3

ĐCS Sở Giao thông vận tải

dcs.sgtvt@longan.gov.vn

4

ĐCS Sở VH – TT & DL

dcs.svhttdl@longan.gov.vn

5

CĐ Sở Kế hoạch đầu tư

cd.skhdt@longan.gov.vn

6

CĐ Sở Tài chính

cd.stc@longan.gov.vn

7

CĐ Sở Thông tin truyền thông

cd.stttt@longan.gov.vn

8

CĐ Sở Tư pháp

cd.stp@longan.gov.vn

9

CĐ Sở Y tế

cd.syt@longan.gov.vn

10

CĐ Sở Lao động – TB & XH

cd.sldtbxh@longan.gov.vn

11

ĐCS Sở Nông nghiệp & PTNT

dcs.snnptnt@longan.gov.vn

12

CĐ Sở Công thương

cd.sct@longan.gov.vn

13

CĐ Sở Khoa học công nghệ

cd.skhcn@longan.gov.vn

14

CĐ Sở Nội vụ

cd.snv@longan.gov.vn

15

CĐ Sở Ngoại vụ

cd.sngv@longan.gov.vn

16

ĐCS Cục Hải quan

dcs.chq@longan.gov.vn

17

CĐ Cục thuế

cd.ct@longan.gov.vn

18

CĐ Bảo hiểm xã hội

cd.bhxh@longan.gov.vn

19

CĐ Tòa án

cd.ta@longan.gov.vn

20

CĐ Thanh tra

cd.tt@longan.gov.vn

21

CĐ Viện Kiểm sát

cd.vks@longan.gov.vn

22

ĐCS Bệnh viện Đa khoa

dcs.bvdk@longan.gov.vn

23

CĐ Trung tâm Y tế Dự phòng

cd.ttytdp@longan.gov.vn

24

CĐ Bệnh viện Y học cổ truyền

cd.bvyhct@longan.gov.vn

25

CĐ Liên cơ 1

cd.lc1@longan.gov.vn

26

CĐ Liên cơ 2

cd.lc2@longan.gov.vn

27

CĐ Liên cơ 3

cd.lc3@longan.gov.vn

28

CĐ Ban Tuyên giáo TU

cd.btgtu@longan.gov.vn

29

ĐCS Văn phòng UBND tỉnh

cd.vpubnd@longan.gov.vn

30

CĐ Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh

cd.ddbqh@longan.gov.vn

31

CĐ Tỉnh đoàn

cd.td@longan.gov.vn

32

CĐ Liên đoàn Lao động

cd.ldld@longan.gov.vn

33

CĐ Kho bạc nhà nước

cd.kbnn@longan.gov.vn

34

CĐ Đài PTTH Long An

cd.dptth@longan.gov.vn

35

CĐ Báo Long An

cd.bla@longan.gov.vn

36

CĐ Ngân hàng Chính sách XH

cd.nhcsxh@longan.gov.vn

37

ĐCS Trung tâm KTTH HN

dcs.ttktthhn@longan.gov.vn

38

CĐ TT Chữa bệnh GDLĐ XH

cd.ttgdldxh@longan.gov.vn

39

ĐCS Trường Chính trị

dcs.tct@longan.gov.vn

40

ĐCS Trường CĐ Nghề LA

dcs.tcnla@longan.gov.vn

41

ĐCS Trường CĐ Nghề KTCN Ladec

dcs.cdnktladec@longan.gov.vn

42

ĐCS Trung tâm GTVL Long An

dcs.ttgtvl@longan.gov.vn

43

ĐCS TT Dạy nghề Cần Giuộc

dcs.ttdncg@longan.gov.vn

44

ĐCS Trường TC Nghề ĐTM

dcs.tcndtm@longan.gov.vn

45

ĐCS Trường TC Nghề Đức Hòa

dcs.tcndh@longan.gov.vn

46

CĐ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

dcs.ttpchivs@longan.gov.vn

47

CĐ Quỹ đầu tư phát triển

cd.qdtpt@longan.gov.vn

48

ĐCS Trường trung cấp Việt Nhật

dcs.tcvn@longan.gov.vn

49

CĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

cd.sgddt@longan.gov.vn

50

CĐ Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

cd.hlhctchn@longan.gov.vn

Tìm kiếm