Thứ Ba,04/10/2022    |

Giới thiệu sách

Đóng
QUYỂN SÁCH “BÁC HỒ VÀ NHỮNG DI HUẤN VỚI THANH NIÊN” (20/09/2022)

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Bởi theo Người, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên các mặt trận, góp phần xây dựng hoà bình. Bác rất tin tưởng ở thanh niên - lực lượng hậu bị của Đảng và là lực lượng cách mạng cho đời sau.


“HỒ CHÍ MINH – HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC” (20/02/2022)

Sách “Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước” – Tác giả: Cục Lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, khổ 24 x 25 cm với 590 trang.


Sách "Lịch sử Đoàn và phong trào Thanh niên tỉnh Long An (1925 - 2007) (05/11/2021)
Những thành tích và con người tiêu biểu trong cuốn sách "Lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Long An"  giai đoạn 1925 – 2007 mãi mãi là niềm tự hào, là hành trang cho tuổi trẻ Long An hôm nay ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp văn minh.

Sách “Sửa đổi lối làm việc” (05/11/2021)
Sách “Sửa đổi lối làm việc” - Tác giả: X.Y.Z được Nhà Xuất bản Trẻ in lần đầu năm 2008, với khổ 9x12,5cm với 136 trang.

Sách “DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” (05/11/2021)

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân. Di chúc của Người là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta.


Sách “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” (05/11/2021)

Năm 1969, lần đầu tiên cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Suốt mấy chục năm qua, những lời dạy về đạo đức của Người đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị.


Sách “HỒ CHÍ MINH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC" (05/11/2021)

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đang và sẽ soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam đi lên trong một thế giới đầy biến động. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước Việt Nam càng đi vào chiều sâu thì giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ vai trò to lớn. Hồ Chí Minh – nhân vật kiệt suất được tổ chức UNESCO tôn vinh là nhân vật trí thức lỗi lạc và danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế từ năm 1987. Điều này không thể đơn thuần xét về mặt văn bản bởi hai tiếng Bác Hồ là sự tôn kính đặc biệt của lòng dân Việt Nam yêu nước, của qua nhiều thế hệ đối với Hồ Chí Minh.


Sách “CÓ BÁC MÃI TRONG TIM " (05/11/2021)
Sách “CÓ BÁC MÃI TRONG TIM " - Tác giả: Ngô Thành - Nguyễn Đình Thống - Lê Huy Mậu - Hoàng Hoa Hải - Hồ Đình Khai, được Nhà Xuất bản Tổng hợp phát hành, khổ 14,5x20,5cm với 196 trang.

Giới thiệu cuốn sách “CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ” (04/11/2021)

Trên cơ sở Chương trình Chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì biên soạn quyển sách Cẩm nang chuyển đổi số để giúp cho mọi người có được các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số.


TÔI ĐI HỌC - NGUYỄN NGỌC KÝ (03/11/2021)

Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần nghe qua tấm gương sáng của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Quyển sách Tôi đi học là những trang viết trải lòng của thầy về chính những gì bản thân đã trải qua. Qua đó, thầy muốn gửi đến thông điệp ý nghĩa đến mọi người, tác động đến nhận thức của bạn đọc và nâng đỡ cho biết bao con người đang chùn bước bởi số phận nghiệt ngã có thể nỗ lực hơn nữa để đạt đến thành công.


12

Tìm kiếm