Thứ Tư,24/07/2024    |

Giới thiệu


ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LONG AN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

    1. Thông tin liên hệ: 
- Địa chỉ: Số 49 - Trương Định - Phường 1 - Thành phố Tân An - Long An 
- Điện thoại: 072.3828744
- Fax: 072.3828743 
- Email: dkcqdnt@longan.gov.vn

    2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:


 
  
    3. Tổng số cán bộ chuyên trách:
        - Nam: 02              - Nữ: 01
        - Biên chế: 03/03    - Hợp đồng: 00

    4. Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ chuyên trách:
        - Đại học: 01
        - ​Thạc sĩ: 02

    5. Trình độ chính trị:
        - ​Cao cấp: 03           

    6. Tuổi trung bình: 30 tuổi.
    
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN 

    1. Thông tin số thanh niên:
        - Tại các cơ quan hành chính: Đoàn viên thanh niên công chức chiếm tỉ lệ 10% đến 35% trên tổng số CB-CNV tại cơ quan.
        - Tại các đơn vị sự nghiệp: ĐVTN viên chức chiếm tỉ lệ 15% đến 35%

    2. Thông tin về hệ thống tổ chức Đoàn:
        - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh hiện có 50 cơ sở trực thuộc. Trong đó có 19 Đoàn cơ sở và 31 chi đoàn cơ sở. Cơ sở có số đoàn viên lớn nhất là trên 400 đoàn viên, cơ sở có số đoàn viên ít nhất là 05 đoàn viên. Tổng số đoàn viên hiện có 2678 đoàn viên; Tổng số Thanh niên chưa là đoàn viên 1605 thanh niên.

    3. Cán bộ Đoàn chuyên trách:   
   3.1. Bí thư Đoàn khối:
       - Đồng chí: Nguyễn Công Tiếp
       - Năm sinh: 1984
       - ĐT: 072.3839 919
       - ĐTDĐ: 0919.249.319
       - Email: Congtiep@longan.gov.vn
    3.2. Phó Bí thư thường trực:
       
- Đồng chí: Phạm Minh Trí
        - Năm sinh: 1985
        - ĐT: 072.3828744
        - ĐTDĐ: 0918.774546
        - Email: ​Minhtri@longan.gov.vn
   3.3. Phó Bí thư:

        - Đồng chí: Võ Thúy An
        - Năm sinh: 1989
        - ĐT: 072.3828744
        - ĐTDĐ: 0949.405.062
        - Email: Thuyan@longan.gov.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

    - Đoàn thanh niên khối Công nhân viên chức trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên cơ. Đoàn khối gồm 76 tổ chức cơ sở với trên 5000 đoàn viên bao gồm các lĩnh vực quản lý nhà nước, trường học, doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khối Công nhân viên chức tỉnh khóa IV có nhiệm kỳ 2007 – 2012.
    - Ngày 21/9/2009 BTV Tỉnh ủy Long An đã có quyết định số:851-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và quyết định số 850-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Long An. Do Đảng bộ Liên cơ tách thành hai Đảng bộ (Khối các cơ quan tỉnh và Khối doanh nghiệp), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Công nhân viên chức nhiệm kỳ 2007 – 2012 tách thành 2 Đoàn khối, Đoàn Thanh niên khối CCQ tỉnh trực thuộc Tỉnh Đoàn Long An và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn khối được quy định theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2007 – 2012; là cấp bộ Đoàn hoàn chỉnh, tương đương cấp huyện, tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp quyết định.

    - Ngày 09/12/2009, BTV Tỉnh đoàn Long An có quyết định số 200-QĐ/ĐTN về việc thành lập Đoàn Khối CCQ cấp tỉnh và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí. Hiện nay số lượng tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối CCQ tỉnh là 50 (gồm 19 Đoàn cơ sở, 31 Chi đoàn cơ sở) với gần 3000 đoàn viên thanh niên. Cán bộ chuyên trách theo biên chế của cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh là 02 đồng chí, bộ phận Thường trực của Đoàn gồm 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư. Đoàn khối có Văn phòng làm việc và được cấp nguồn kinh phí hoạt động.

    - Hoạt động của Đoàn Thanh niên và công tác thanh niên trong khối luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn cấp trên, là nhân tố quyết định để công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt những kết quả tích cực trong những năm qua. Tình hình chính trị, xã hội trong nước nói chung và trong tỉnh nói riêng ổn định là động lực thúc đẩy thanh niên khối Các cơ quan tỉnh giữ vững niềm tin, phấn đấu thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tổ chức cơ sở Đoàn được tổ chức chặt chẽ ngày càng được củng cố và phát triển, đội ngũ cán bộ Đoàn hầu hết có trình độ chuyên môn từ Đại học, Cao đẳng trở lên, đoàn kết, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và có tính sáng tạo trong công việc. Đoàn viên thanh niên trong khối có trình độ chuyên môn, tay nghề khá cao, luôn tiếp cận khoa học và công nghệ mới. Phần lớn đoàn viên có tư tưởng ổn định, có bản lĩnh chính trị, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tham gia học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp.

    - Tuy nhiên bên cạnh đó suy thoái kinh tế thế giới và khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Một bộ phận thanh niên có trình độ, năng lực công tác nhưng chưa có nhiều điều kiện để phát huy, bên cạnh đó thu nhập chưa tương xứng với mức độ đóng góp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên trong khối, nhất là khoản cách thu nhập giữa các khu vực hưởng lương cũng ảnh hưởng trong công tác vận động thanh niên.


Tìm kiếm