Thứ Ba,04/10/2022    |

Điều lệ Đoàn

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/04/2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.

2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.  

4. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X tỉnh Đảng bộ và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bắt đầu từ cuối tháng 02/2016, cao điểm từ đầu tháng 5/2016 đến ngày bầu cử 22/5/2016 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Đợt 1: Từ cuối tháng 02/2016 đến hết  tháng 4/2016

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, của tỉnh và địa phương thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: thành công đại hội đảng các cấp trong tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

- Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác về Cuộc bầu cử. Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51-CT/TW, đó là: (1) Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. (2) Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. (3) Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu (4) Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử (5) Bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh  (6) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.

- Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử: Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 04/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp;  tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh; Hướng dẫn số 12-HD/MTTQ-BTT, ngày 04/2/2016 về MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tuyên truyền những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo….

- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng.

- Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

- Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Long An do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

2. Đợt 2: Từ đầu tháng 5/2016 đến ngày tiến hành bầu cử 22/5/2016

Trong thời gian này và nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5), tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; tiếp tục tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Long An do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Tuyên truyền cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị của các địa phương trong tỉnh bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho Cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. 

- Phản ánh kịp thời, sâu sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương trong toàn tỉnh và trên phạm vi cả nước; đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử. 

- Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016; tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh và cả nước; tình hình dư luận nhân dân về Cuộc bầu cử. 

- Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về Cuộc bầu cử (Các cơ quan, đơn vị treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền bắt đầu từ ngày 20/5/2016;  hộ dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 21/5/2016 đến hết ngày 22/5/2016)

3. Đợt 3: Từ 23/5/2016 đến 22/ 6/2016)

 - Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với Cuộc bầu cử; quá trình tổ chức bầu cử của các địa phương trong toàn tỉnh; tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức. 

- Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào tôn giáo. 

- Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của nhân dân đối với sự kiện này của đất nước. 

- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong toàn tỉnh chào mừng thành công của Cuộc bầu cử. 

- Tổng kết đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác:


1

Tìm kiếm