Thứ Tư,30/11/2022    |

Giới thiệu sách

Đóng
Sách “HỒ CHÍ MINH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC" 05/11/2021
Sách “HỒ CHÍ MINH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC" - Tác giả: GS.TS Mạch Quang Thắng, được Nhà Xuất bản Tổng hợp phát hành năm 2017, khổ 16x24cm với 270 trang.
---------------------------------
Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đang và sẽ soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam đi lên trong một thế giới đầy biến động. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước Việt Nam càng đi vào chiều sâu thì giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ vai trò to lớn. Hồ Chí Minh – nhân vật kiệt suất được tổ chức UNESCO tôn vinh là nhân vật trí thức lỗi lạc và danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế từ năm 1987. Điều này không thể đơn thuần xét về mặt văn bản bởi hai tiếng Bác Hồ là sự tôn kính đặc biệt của lòng dân Việt Nam yêu nước, của qua nhiều thế hệ đối với Hồ Chí Minh.
Nội dung bài viết số 2 của quyển sách “Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc” bàn về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Một số nội dung của phương pháp luận Hồ Chí Minh, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, lý luận chính là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm trong các cuộc đấu tranh xem xét so sánh thật kỹ lưỡng, rõ ràng làm thành kết luận, rồi đem nó chứng minh với thực tế, đó gọi là lý luận chân chính, luôn giải phóng, đổi mới và phát triển. Ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, Hồ Chí Minh đã không ít lần tuyên bố chính sách mở cửa và hợp tác, Người luôn chủ động đổi mới và phát triển.
Nói về phong cách của Hồ Chí Minh chúng ta không thể không kể đến những phong cách như phong cách tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, Người chủ động tiếp thu các luồng tư tưởng tiến bộ trên thế giới, phân tích chính xác tình hình thế giới để hành động cho phù hợp. Phong cách làm việc là gần dân, hiểu dân, vì dân, Người viết: “Được lòng dân thì việc gì cũng làm được, trái ý dân thì chạy ngược chạy xuôi”. Phong cách diễn đạt ngắn gọn, rõ, hấp dẫn, đại chúng, phong cách ứng xử là thành tâm, thật lòng, là yêu mến tôn trọng, quý mến con người, khoan dung. Phong cách sinh hoạt giản dị, lành mạnh với những câu thơ:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng, vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh, dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang”
Quyển sách “Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc” được trình bày ngắn gọn trong 270 trang, chứa đựng sự phân tích sâu sắc và giá trị nhân văn, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ qua các bài viết được GS.TS Mạch Quang Thắng chấp bút.
Các tin khác:


Tìm kiếm