Thứ Hai,20/05/2024    |

Giới thiệu sách

Đóng
Sách “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” 05/11/2021
Sách “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” - Tác giả: Hồ Chí Minh được Nhà Xuất bản Trẻ in lần đầu năm 2005, với khổ 9x12,5cm với 63 trang.
--------------------------------------------
Năm 1969, lần đầu tiên cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Suốt mấy chục năm qua, những lời dạy về đạo đức của Người đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị.
Trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hiện nay, việc học tập, trao dồi và nâng cao đạo đức đối với mỗi cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng và cấp bách. Chỉ có không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao đạo đức mới đào tạo nên những con người vừa hồng vừa chuyên – một động lực to lớn góp phần đưa đất nước tiến lên, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương thực hành đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trong công tác cán bộ, đạo đức cách mạng là yếu tố quan trọng hàng đầu, bởi: “cũng như sông thì phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.”
Muốn nâng cao đạo đức cách mạng, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “...còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc dẫn đến nhiều sai lầm, khuyết điểm. Nó khiến cho con người ta ngại gian khổ, khó khăn; sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền; xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh; thiếu tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Chủ nghĩa cá nhân còn gây ra tình trạng mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.
Cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. Đối với Đảng, Người nhấn mạnh: “Để làm cho tất cả cán bộ đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Đối với cán bộ, đảng viên, Người yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng". Đối với đội ngũ cán bộ công chức, Người thường xuyên nhắc nhở: “Những người trong công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”.
Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù ngắn gọn, chỉ chưa đầy 700 chữ, nhưng đã đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng – đó là giáo dục, rèn luyện tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, để xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”.
Mỗi cán bộ, đảng viên bằng hành động của mình, trên mỗi vị trí, việc làm, cần nêu gương về đạo đức, nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Đảng, kiên quyết chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Các tin khác:


Tìm kiếm