Chủ Nhật,26/05/2024    |

TIN NỔI BẬT

    

HOẠT ĐỘNG TỈNH ĐOÀN

Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”

Sáng ngày 22/3/2023, Thủ tướng Phạm Minh chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại thanh niên năm 2023 với thanh niên 63 tỉnh, thành với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN KHỐI

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”

Để thúc đẩy Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động xây dựng Hướng dẫn và chỉ đạo Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An tổ chức triển khai các hoạt động của phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại trường xoay quanh các nội dung sau: rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện kiến thức, tay nghề; rèn luyện thể lực.


HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

Đoàn cơ sở trường Cao đẳng Long An tổ chức tập huấn kỹ năng ra đề thi và chấm thi năm học 2023 - 2024

Nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên, giảng viên trẻ của trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác trong thời gian tới. Ngày 16/10/2023, Đoàn cơ sở trường Cao đẳng Long An tổ chức tập huấn kỹ năng ra đề thi và chấm thi năm học 2023 - 2024 cho 15 giáo viên, giảng viên trẻ của trường.


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

GÓC THƯ GIÃN

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Với vai trò là nơi đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị Trường Chính trị tỉnh Long An cũng xác định việc kết hợp nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Trường thì phải gắn liền với nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, xem đây là nhiệm vụ, là mục tiêu, là yêu cầu hàng đầu của mình, vì thực chất việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của Trường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức được điều đó cùng với cấp ủy, lãnh đạo trường thì Đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh Long An quyết tâm nâng cao phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình cùng tập thể Nhà trường thực hiện, bảo vệ, thành công nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.


Tìm kiếm