Chủ Nhật,26/05/2024    |

Đọc và Suy ngẫm

Đóng
PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 29/03/2023

Trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, trong đó, chúng đặc biệt lợi dụng mạng xã hội để không ngừng lan truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối nhằm chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gieo rắc hoang mang về mặt tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Chúng phát tán các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc cùng với những luân điệu hết sức phản động bôi nhọ Đảng và chống phá thành quả công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng coi đây là một “mũi đột phá”, “vũ khí lợi hại”, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “dân tộc”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”,... để lôi kéo, tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối nhằm chống phá Đảng, đặc biệt chúng nhắm vào giới trẻ trong đó có đoàn viên, thanh niên. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Đảng ta xác định là nội dung cơ bản, hệ trọng, là vấn đề sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cũng chính là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tư cách là đội dự bị tin cây của Đảng, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngày 24/9/2019 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đối với các Trường Chính trị. Với đặc thù là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Long An sớm triển khai nhiều biện pháp đồng bộ đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW vào xây dựng đơn vị và đã tích cực xây dựng Kế hoạch số 266- KH/TCT ngày 17/3/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong đó Đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng huy động đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Với đặc điểm và thế mạnh của Đoàn thanh niên Trường là lực lượng giảng viên, chuyên viên có trình độ chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, hiểu biết sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Nhìn về tổng thể Đoàn thanh niên Trường hiện nay có 11 đoàn viên Chi đoàn cơ quan. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường và sự chỉ đạo của Đoàn Khối cấp trên, nên Đoàn thanh niên Trường đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được những kết quả sau:

Một là, Đoàn thanh niên Trường đã phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn thanh niên nhà trường luôn xem công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là nội dung trọng tâm, Đoàn thanh niên đã triển khai sâu rộng, nội dung phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần định hướng lý tưởng cách mạng, nhân thức chính trị đúng đắn cho tuổi trẻ trong Trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, 100% đoàn viên tham gia học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về giáo dục truyền thống, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Đoàn. Duy trì tốt việc đăng ký rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các hành động cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, học tập, rèn luyện.

Hai là, thực hiện tốt vai trò của tổ chức đoàn trong việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng do Đoàn Khối và nhà trường tổ chức. Thực hiện tốt việc giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền ý nghĩa những ngày lễ, ngày kỷ niệm, lịch sử truyền thống của dân tộc, truyền thống của Đảng, của Đoàn và lịch sử truyền thống của quê hương Long An, về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mỗi một đoàn viên thanh niên có ý thức, trách nhiệm cao khi tham gia mạng xã hội vừa là một thành viên, vừa phải thực hiện được vai trò nêu gương của mình và cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết, khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày và phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng

b-o-v-n-n-t-ng-c-a-ngh-c-ngh-quy-t


Đoàn trường tổ chức Cuộc thi Thanh niên tìm hiểu nghị quyết và pháp luật, trong đó nhấn mạnh vào vai trò của thanh niên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ba là, thực hiện vai trò của Đoàn viên, thanh niên trong tự giác tu dưỡng rèn luyện
nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Thực hiện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên có lý tưởng đạo đức cách mạng, có nếp sống, lối sống lành mạnh, trung thực, biết đấu tranh cho lẽ phải, có tính kỷ luật. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào “xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở”, “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” bằng những việc làm thiết thực như: xây dựng kế hoạch học tập, phấn đấu về lý luân chính trị (trình độ hiểu biết, khả năng vận dụng lý luân chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước), rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng ý thức kỷ luật, luôn có ý thức gắn bó chặt chẽ với quần chúng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể và quần chúng gương mẫu trong giao tiếp, nêu cao tinh thần và trách nhiệm trong công việc, giúp đỡ đồng nghiệp, có thái độ cầu thị, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Trường luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tích cực tham gia quán triệt và thực hiện nghị quyết, cụ thể: 100% đoàn viên Chi đoàn tham gia học và được quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Tích cực, xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên viết bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên của Trường, tích cực, chủ động tham gia viết bài trên nội san “Thông tin lý luận thực tiễn” của nhà trường và các tạp chí, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ những bài viết trên không gian mạng...

Với những kết quả trên, trong thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đoàn Khối cấp trên và Đoàn trường đề ra, đảm bảo phù hợp với đặc điểm đơn vị, đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, đổi mới hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, thúc đẩy tìm hiểu và vận dụng chuyển đổi số trong thực hiện tổ chức và hoạt động của Đoàn, trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bằng việc phát huy tốt những nội dung sau:

Một là, thường xuyên liên tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành những chủ trương công tác lớn của Đoàn, coi đây là kim chỉ nam để triển khai công tác Đoàn... tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Xây dựng, các hoạt động giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên phải được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả, đặc biệt vào dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, qua đó tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên. Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cần được đổi mới, phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, góp phần định hướng tư tưởng, hành động cho đoàn viên thanh niên.

Hai là, Đoàn thanh niên nhà Trường tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt phát huy tốt sức mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên thành một khối thống nhất, mỗi một đoàn viên thanh niên là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh tư tưởng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chú trọng tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện cho đoàn viên thanh niên lối sống có lý tưởng, có hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước. Phát huy vai trò đoàn viên thanh niên Trường trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận chính trị, chuyển tải thông tin đúng đắn, góp phần tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Ba là, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, thế mạnh và sự chủ động của đoàn thanh niên Trường trên mặt trận thông tin, báo chí nhằm nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, quan điểm thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội, kết hợp chặt chẽ với hệ thống báo chí, xuất bản của đoàn, của cả hệ thống chính trị, trên cơ sở đó phản công trực diện các luận điệu sai trái, thù địch quan điểm thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường các hoạt động mang tính nhân văn, nhân bản, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những gương điển hình, tiêu biểu, của đoàn viên thanh niên trong cuộc sống. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên cần quan tâm đến bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Bốn là, Đoàn viên thanh niên Trường cần thường xuyên rèn luyện đi đầu nôi gương xung kích lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ học tập. Với tinh thần mỗi một đoàn viên thanh niên trong Trường phải phát huy tốt vai trò xung kích, ra sức học tập, rèn luyện để có được nghị lực và ý chí quyết tâm cao “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện phải có sự vân dụng linh hoạt, sáng tạo để có thể đạt được kết quả tốt nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, cho cộng đồng và cho xã hội; phải thực sự chủ động và sáng tạo trong các hoạt động của mình, trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập... Ngày nay, trong thời đại 4.0 đòi hỏi đoàn viên thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới.

Năm là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường hơn nữa sự giám sát việc thực hiện và chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Tạo mọi điều kiện, cho đoàn viên thanh niên Trường tiếp xúc nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn lý luận chính trị để từ đó có những giải pháp tích cực, hiệu quả thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay.

Tóm lại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ mang tính trước mắt mà là chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên – là những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Long An quyết tâm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình cùng với tập thể nhà trường thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bằng việc tiếp tục phát huy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên của Trường nâng cao nhận thức về chính trị, có bản lĩnh vững vàng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, việc làm hay, ý nghĩa, từ đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ những thành quả cách mạng mà ông cha ta, các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng xương máu để có được./.

Th.s Trần Minh Quang

Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Bí thư Đoàn Trường Chính trị tỉnh Long An

 

Các tin khác:


Tìm kiếm